Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly (platné od 09.01.2023)

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 40/1964 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím lékařem potvrzeným posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, žádosti o řidičské oprávnění (dále jen "žádost") autoškolou a ze strany žadatele podpisem na žádosti o řidičské oprávnění, kterým dále prohlašuje, že byl seznámen se všeobecnými obchodními a provozními podmínkami.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen "vyhláška").

Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.


2. Kurzovné

Ceny za výuku a výcvik jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem v souladu se zákonem č. 526/1992 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a obsahují DPH. Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu dle zákona a náklady autoškoly spojené se zkouškou, není - li smluvně dohodnuto jinak.

Ceny jsou uvedeny v ceníku, který je umístěn v provozovně. Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel v hotovosti, nebo převodem z účtu při předání žádosti autoškole v plné výši dle ceníku, nebo formou zálohy v hotovosti, nejpozději však v den úvodní hodiny.  Záloha je součástí celkové ceny za výuku a výcvik. Autoškola určí žadateli splatnost jednotlivých záloh. Není-li některá záloha uhrazena v termínu splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik, dokud nebude platba provedena. Cena musí být v plné výši uhrazena nejpozději před ukončením výuky a výcviku. Pokud nebude cena takto uhrazena, má autoškola právo neukončit výuku a výcvik žadatele, s čímž žadatel vyslovuje souhlas.

V tabulce je uvedena kalkulace, jak  vypadá varianta pro žadatele o ŘP sk. "B", kterému by postačoval minimální, zákonem předepsaný počet vyučovacích hodin:

  • Zápisné + teorie (přihlášení, režie, teorie, PÚ, ZP)    4000,- Kč
  • Úkony na cvičné ploše, jízda mimo obec, v obci:   12 900,- Kč
  • Závěrečná zkouška (přihlášení ke zkoušce, zkouška z PPV, zkouška z jízdy) 1000,- Kč

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy nebo od ukončení teoretické výuky Žadatele doba přesahující šest (6) měsíců, ve které si žadatel neobjednal u učitele nebo autoškoly další výuku a/nebo výcvik, a v této době žadatel nepožádal autoškolu o přerušení, nebo odklad další výuky a výcviku, autoškola je oprávněna odstoupit od smlouvy se žadatelem. I v tomto případě se bude považovat výcvik za ukončený ze strany žadatele.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného. 

6. Cvičné jízdy

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny.

Před zahájením cvičné jízdy je instruktor povinen zaznamenat stav tachometru a čas začátku do knihy jízd. Po skončení cvičné jízdy zaznamená konečný stav tachometru, čas konce a žadatel záznam podepíše.

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 400,- Kč, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku.

Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Během cvičné jízdy bude prováděn video záznam i se zvukovou stopou, pro případné řešení dopravních nehod, nebo pro zpětnou kontrolu povelů k jízdě ze strany učitele výcviku. Žadatel o ŘP může požádat o tento záznam, avšak ihned po ukončení jízdy, neboť dochází k okamžitému přemazání záznamu další jízdou.

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková a nebo s volnou patou). Žadatel o řidičské oprávnění skupiny A je povinen se na jízdu dostavit v pevné kotníkové obuvi, oblečen do pevných dlouhých kalhot, bundy, mít rukavice a helmu. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující. V takovém případě bude účtována smluvní pokuta  za zmaření jízdy ze strany žadatele ve výši 400,- Kč.

Autoškola může za úplatu zapůjčit pro potřeby cvičné jízdy a závěrečné zkoušky pro skupinu AM, A1, A2 , A přilbu s interkomem, v případě potřeby rukavice a svěřuje žákovi motocykl dané skupiny, pro kterou podstupuje výcvik, nebo závěrečné zkoušky. V případě vzniku škody na majetku autoškoly (motocykl) si autoškola vyhrazuje právo vymáhat vzniklou škodu na žákovi, který tuto škodu způsobil.
Škoda na zapůjčené přilbě, interkomu, rukavicích žádná pojišťovnou nehradí a hradí ji v hotovosti, nebo převodem na účet autoškoly žadatel o řidičské oprávnění, který ji způsobil, po vyčíslení škody autoškolou.

7. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole MÚ Blansko a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky, a to instruktorovi a nebo vedení autoškoly pomocí SMS a nebo telefonicky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 500 Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

8. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a havarijní pojištění vozidla, se kterými je prováděn výcvik. 

Žadatelé o řidičský výcvik skupiny Am, A1, A2, A jsou povinni mít uzavřeno vlastní úrazové pojištění !!! 

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o žadateli, na základě kterých lze žadatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o žadateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů

Provozovatel autoškoly vyžaduje v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit autoškole další nepovinné údaje. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud žadatel poskytne v rámci služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel autoškoly shromažďuje a uchovává žadatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel autoškoly chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel autoškoly prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel autoškoly nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům žadatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi provozovatel autoškoly , a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Omezení s nakládáním s údaji

Provozovatel autoškoly nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje žadatele z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.

Zpracování obchodních údajů

Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel autoškoly je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle těchto Podmínek a pro statistické účely.

Zasílání obchodních sdělení

Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel autoškoly bude osobní údaje využívat k marketingovým účelům tj. k vedení databáze žadatelů a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Žadatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.

Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů

Souhlasem s těmito podmínkami uděluje žadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na webovém rozhraní a/nebo při objednávání služby provozovateli autoškoly jako správci za účelem identifikace žadatele.

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být provozovatelem autoškoly uchovávány i po skončení poskytování služby.

Zpracovatel

Provozovatel autoškoly jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

"Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány námi nebo třetími stranami, jako je Webnode AG, Autoskola-testy.cz IČ: 71394044, Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681, Weby s.r.o. IČ: 03875351".

Odvolání souhlasu

Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek je dobrovolný. Žadatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese provozovatele autoškoly. Po odvolání souhlasu provozovatel autoškoly zajistí, aby veškeré údaje žadatele byly z databáze zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby.

10. Reklamace

Žadatel má právo spotřebitele na uplatnění výhrad k poskytovaným službám, například pro porušování objemu poskytované výuky a výcviku, nebo nepedagogickém jednání pracovníků autoškoly a porušování etiky. Orgánem veřejného státního dozoru je v takovém případě příslušný dopravně správní útvar místně příslušné obce s rozšířenou působnosti. Za vadu služby a důvod k reklamaci se zásadně nepovažuje neprospěch žadatele při závěrečné zkoušce.

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).

11. Závěrečná ustanovení

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky spokojen.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku, ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

© 2019 Autoškola / Motoškola Vacek. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!