FAQ - Nejčastější otázky

Podmínky přijetí do autoškoly?

Před návštěvou autoškoly byste si měli ověřit, že splňujete zákonné podmínky pro přijetí k výuce a výcviku v autoškole, které jsou definovány zejména v § 13 zákona č. 247/2000 Sb., především: 

  • dosahujete věkové hranice pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění, nebo ji dosáhnete nejpozději do 18 měsíců
  • jste zdravotně způsobilí
  • nejste vybodovaní nebo v zákazu řízení

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit se můžete na základě vyplněného a podepsaného formuláře "Žádost o přijetí k výuce a výcviku" a "lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel", který vám potvrdí váš obvodní lékař (Většina lékařů používá svůj tiskopis).  Lékařský posudek nesmí být starší než 3 měsíce. Oba dva formuláře je následně potřeba dodat do kanceláře autoškoly (lze zaslat emailem a originál přinést na zahajovací hodinu), která na jejich základě může začít podnikat kroky k zahájení vašeho kurzu k získání vámi požadovaného řidičského oprávnění. 

Přihlásit se můžete také pomocí naší E-žádosti, kde vyplníte všechny potřebné informace potřebné k vyplnění požadovaných formulářů, které vám po odeslání dat přijdou na vámi uvedenou emailovou adresu. Vyplněné formuláře vytisknete a podepíšete, necháte potvrdit obvodním lékařem a donesete do kanceláře (lze zaslat emailem a originál přinést na zahajovací hodinu).

Jak dlouho kurz trvá?

Optimálně by každý týden měla být odjeta jedna až dvě dvouhodinové jízdy. Tímto tempem se dokončí 28 hodinový výcvik pro skupinu B přibližně za 2 měsíce. Rychlokurz trvá 1 měsíc. 

Ze zákona je omezena pouze doba trvání výuky a výcviku ode dne zahájení ke dni ukončení na 18 měsíců a lhůta pro vykonání zkoušek je 6 měsíců od ukončení výcviku. 

Kolik hodin jízd musím odjet?

Minimální počet jízd je stanoven zákonem 247/2000 Sb.                                                                                                          Pro skupinu "B" (osobní auto) je stanoven minimální počet jízd na 28 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut).                Pro skupinu "A" (motocykl) je minimální počet jízd stanoven na 13 vyučovacích hodin. 

Ve které dny a hodiny se jezdí?

Jezdí se každý den, tedy od pondělí do neděle, cca. od 8:00 do 20:00 hod. Snažím se vždy vyhovět možnostem každého klienta. 

Jak je to s teorií?

Počet teoretických hodin je taktéž stanoven zákonem 247/2000 Sb. Výuka a výcvik probíhá podle individuálního studijního plánu. Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi rozsahu stanoveném učební osnovou. 

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Zkoušky pro získání řidičského oprávnění se konají v místně příslušné obci s rozšířenou působností. Zkouškový termín zajistí autoškola po ukončení výuky a výcviku v autoškole (nejdříve ve chvíli, kdy má žák potřebné znalosti a dovednosti a současně absolvoval všechny předepsané hodiny teorie a jízd). 

Zkouška v autoškole se skládá z několika dílčích částí:

  • teoretická zkouška z pravidel silničního provozu (eTesty)
  • praktická zkouška z jízdy

Zkouška z jízdy na motocyklech (skupiny A) je rozdělena do dvou částí:

Kdy a jak budu hradit kurzovné?

Kurzovné je možné uhradit najednou nebo rozloženě do splátek. V případě první splátky se hradí minimálně 1/3 kurzovného. Rozložení další platby je libovolné v průběhu kurzu a bývá dohodnuto individuálně. Celková cena není navyšována.

Kurzovné, případně první záloha, pokud platba probíhá ve splátkách, bývá hrazeno zpravidla v hotovosti při podání přihlášky nebo při zahajovací hodině. Platbu je možné uhradit i převodem z účtu.